مرحله ی هشتم سری 1
*グーミン* のデコメ絵文字سلام *グーミン* のデコメ絵文字
顔気持ち*゜ のデコメ絵文字ما اومدیم با مرحله ی جدید 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
顔気持ち*゜ のデコメ絵文字موضوع این مرحله 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
دخی با فرفره 
مهلت تا یکشنبه 
نمونه 
نکات مثبت :
لباس دخی تیشرت شلوارک باشه 
کیف دستش باشه
موهای دخی بلند و روشن باشه 
نکات منفی :
顔気持ち*゜ のデコメ絵文字عکس کوچیک یا بزرگ باشه顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
顔気持ち*゜ のデコメ絵文字عکس آدرس داشته باشه 顔気持ち*゜ のデコメ絵文字
تمام 
البته باید تمام نکات مثبت رو داشته باشه وگرنه نمره کم میشه 
゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字بای ゜*棒人間/かわいい*゜ のデコメ絵文字

  
عسل 
نکات مثبت :
تیشرت شلوارک پوشیده /موهاش بلند و روشنه /کیف داره 
نکات منفی :
نداره !!!
نمره :100
نفس 
نکات مثبت :
تیشرت شلوارک پوشیده /موهاش بلند و روشنه 
نکات منفی :
کیف دستش نیست / آدرسم داره 
نمره :91
میس پرمیس 
نکات مثبت :
موهاش بلند و کمی روشنه /کیف داره روی شونشه /تیشرت شلوارک داره 
نکات منفی :
نداره !
نمره :100
میس پریس 
نکات مثبت :
همه ی نکات مثبت رو داره 
نکات منفی :
نداره 
نمره :100
سویودو 

نکات مثبت :
شلوارک پاشه /موهاش بلند وروشنه /
نکات منفی :
آدرس داره / تیشرت نداره 
نمره :91
مهلت تمام شد 
ملیکا
سارا
[ پنج‌شنبه 9 اردیبهشت 1395 ] [ 18:17 ] [ فاطمه ]
آخرین مطالب